U hebt waarschijnlijk de beelden gezien van het zich in snel tempo ontrollende drama in Afghanistan. Wat daar gebeurt is voor de meerderheid van de Afghanen een enorm drama. Voor de christenen een regelrechte ramp. Alles waar de afgelopen twintig jaar een begin mee was gemaakt, is binnen enkele weken/dagen om zeep geholpen. In deze column gaan we niet in op de redenen hierachter.

Voor de bühne speelt de Taliban een opgeleukt verhaal af, maar vanuit de binnenlanden, waar geen journalisten zijn, sijpelen langzaam aan de verhalen door: echtgenoten en zonen die worden geëxecuteerd en vrouwen en dochters die worden verkracht of gedwongen tot een huwelijk met “een strijder”. Mannen die hun vrouwen bewapenen en ze vertellen of zich te verdedigen of zichzelf om te brengen. De christenen zijn een doelwit met hoge prioriteit. Geen genade voor deze mensen tenzij ze zich terug bekeren tot de islam. Zie ook de video van Global Catalytic Ministries (Sheep among Wolves) op het YT kanaal van Joël Richardson.


Vrijdag 20 augustus organiseert Open Doors een gebedssamenkomst voor Afghanistan. Ook hier de oproep om de Afghanen en de Afghaanse christenen in het bijzonder op te dragen in gebed!


In de Bijbelse eschatologie vinden we paralellen met die uit de Islam. In beide speelt de antichrist een belangrijke rol in het einde der dagen. In beide speelt ook Jezus Christus een belangrijke rol. Voor ons christenen is Jezus Christus, de Zoon van God, de Messias. Hij zal wederkeren om alles recht te maken.

Openbaringen 9:16 En het getal van de heirlegers der ruiterij was tweemaal tien duizenden der tien duizenden; en ik hoorde hun getal.

Binnen de Islam is de Mahdi de verlosser. Deze krijgt hulp van Isa (of Jezus), aldus de islam. (Duidelijk dus niet de Jezus uit de christelijke Bijbel!) De Mahdi zal zijn legers verzamelen onder zwarte banieren en vanuit Khorazan optrekken naar Jeruzalem om deze heilige stad te bevrijden en de Joden uit te roeien (tenzij ze zich bekeren tot de islam). En dit is weer een parallel. Immers, in de Bijbel wordt gesproken over de legers uit het oosten, 200 miljoen groot, die op zullen trekken naar Jeruzalem en de stad zullen bezetten. Staan de islamitische Mahdi en Isa model voor de antichrist en de valse profeet? Denk ook aan de parallel met Magog uit Ezechiël 38/39. Magog dat Khorazan deels overlapt. Is de alliantie waar Ezechiël 38/39 over spreekt dezelfde als de heirlegers van tweehonderd miljoen uit Openbaringen 9?


De situering van Magog en de andere volkeren van de alliantie uit Ezechiël is niet 100% zeker. Sommigen beweren dat met Magog Rusland wordt bedoeld.


In de islam gaat het dus om de Mahdi die met zijn troepen onder de zwarte banieren van Khorazan op zal trekken naar Israël. Waar ligt Khorazan? Dat is gesitueerd in een gebied dat loopt vanaf noordoost Pakistan door Afghanistan tot en met zuidwest Iran.

In de Bijbel is tevens te lezen dat de grote rivier de Eufraat droog zal vallen om het de legers uit het oosten makkelijk te maken (Openbaringen 16). Weer een parallel met de islam. Ook de islam profeteert het droogvallen van deze rivier als significant voor de opmars van de Mahdi en zijn troepen.

Een opmars vanuit Afghanistan door Iran, Irak, Syrië en Israël. Waar zullen deze legers worden tegengehouden? Van Irak en Syrië valt niets te vrezen vanwege hun eigen oorlogen; sterker, grote groepen uit deze landen zouden zich zomaar bij de Mahdi kunnen voegen. Immers, hij is hun verlosser volgens hun leer!  Iran? Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Iran zou de eerste zijn die in een dergelijke coalitie een hoofdrol wil spelen, lijkt me. Hier zit trouwens wel een pikant haakje. Er bestaat nogal verschil van mening tussen Soennieten en Sjiieten omtrent de Mahdi. Wellicht dat die verschillen overbrugt worden vanwege de gezamenlijke vijand: Israël en Amerika.

Afghanistan is nu gevallen en de Taliban zullen de draad weer oppakken waar ze waren gebleven toen de Amerikanen met de Geallieerden in 2001 binnenvielen. De Taliban worden door Islamisten niet beschouwd als de troepen die onder aanvoering van de Mahdi naar het westen zullen optrekken. De Taliban geven ook duidelijk te kennen dat ze niet van zins zijn om buiten de landsgrenzen van Afghanistan te opereren. En ze hebben witte vlaggen!

Maar Isis is ook actief binnen Afghanistan en rekruteert onder de Taliban. Isis voert zwarte banieren met een expliciete verwijzing naar Khorazan! Evenals Al Qaida. Echter de meeste Islamisten zijn de mening toegedaan dat Isis (evenals Al Qaida) een werktuig is van de antichrist en dat ze met hun zwarte vlaggen een slechte imitatie zijn.


Bijzonder feitje: De Pashtun (bevolkingsgroep Afghanistan; meerderheid Taliban stammen af van deze etnische groepering), zeggen de nazaten van Mozes te zijn. Joodse onderzoekers beweren dat zij behoren tot negen van de verloren tien stammen.  Vaak zie je rood haar en blauwe ogen bij individuen uit deze bevolkingsgroep.


Hoe dan ook, de ontwikkelingen in deze regio duiden mijns inziens op weer een nieuwe fase in de eindtijd. De weg voor de  antichrist wordt geplaveid. Zal hij een moslim zijn? Of zal hij toch uit het westen komen? Is de door de islam langverwachte Mahdi misschien de Bijbelse antichrist? (En zijn helper Isa wellicht de valse profeet?) Zal hij zijn legers aanvoeren vanuit Khorazan? (Is het islamitische Khorazan hetzelfde gebied als het Magog zoals in de Bijbel genoemd?) Wellicht een alliantie met communistisch China en/of Rusland? Ik bedoel maar, een leger van 200 miljoen heb je niet zomaar op de been. Daar heb je toch echt wel een alliantie voor nodig.


Wanneer de antichrist wordt onthuld en wie het zal zijn, is een vraag die velen bezighoud. Laten we vooral ons vertrouwen in God stellen, en bidden dat we gezegend mogen worden met het vermogen om waarheid van leugen te onderscheiden. Satan zal er alles aan doen om te verleiden en te misleiden. Diegene die daaronder niet bezwijken, zullen te maken krijgen met bruut geweld zoals nooit tevoren in de historie is gezien.

Openbaringen 14
12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.


In dit verband is het dan ook op zijn minst veelzeggend te noemen dat Rusland en China hun ambassades bemand houden in Afghanistan. Zij zijn al enige tijd met alle partijen in dit getekende land in gesprek. Evenals Turkije en Iran overigens. Turkije dat onder Erdogan duidelijk aspiraties heeft in een revival van het Ottomaanse rijk en al heeft gezegd dat Jeruzalem van de Turken is. Over een paar jaar is het 100 jaar geleden dat het Ottomaanse rijk werd ontbonden. Historisch een significante markering. Is een nieuw Ottomaans rijk misschien het vierde koninkrijk van ijzer en leem waarover in Daniël 2 gewag wordt gedaan?

De rol van landen als Pakistan en Qatar intrigeert me nogal. Met Pakistan aan hun zijde zou de Mahdi ook meteen over een nucleair wapen beschikken. Qatar heeft de nodige middelen ter financiering. En wat gaan moslim landen als Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan doen? In dit verband: de coalitie zal met name bestaan uit niet Arabische moslims, aldus vooraanstaande islamisten.

Veel stof om na te denken en verder te onderzoeken. Maar ook veel om in gebed te gaan. God sta ons bij. God, sta ook Israël bij! Uw oogappel gaat het zwaar te verduren krijgen. Alle pogroms en vervolging uit het verleden vallen hierbij in het niet.  Welhaast ondenkbaar na de holocaust. Omringd door vijanden en diep gewortelde haat vanaf het moment dat Abraham werd gekozen uit de volkeren. Vanaf dat moment heeft satan alles in het werk gesteld om Gods verbondsvolk uit te roeien. Dit zal niet gebeuren. God laat nog steeds toe dat satan zich roert. Hoe lang nog?

Maranatha!


Wilt u meer weten over de geschiedenis van Khorazan? Hieronder een aantal hyperlinks naar een aantal informatiebronnen.

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Hadith_of_black_flags
 • https://thewire.in/uncategorised/khorasan-al-qaeda-isis-radical-islam
 • https://time.com/3430960/obama-isis-khorasan-terrorism/
 • https://www.youtube.com/watch?v=Zz38ZjoDn9Y
 • https://www.youtube.com/watch?v=Gjw00byyBnU
 • https://www.youtube.com/watch?v=rroyBrs9TfA
 • https://www.youtube.com/watch?v=Gao_wVDwxEI
 • https://www.youtube.com/watch?v=ouYykVGEWio
 • https://www.youtube.com/watch?v=O3Q4JpTrtoQ
 • https://www.youtube.com/watch?v=GCa_gT6DnuM
 • https://www.youtube.com/watch?v=zHhdTcq056o
 • https://www.youtube.com/watch?v=IRgbPCTPuP4
 • https://www.mo.be/analyse/khorasan-mythische-moslimnatie-centraal-azi

Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.