Als we alleen al kijken naar de afgelopen anderhalf jaar, dan zien we liegende ministers, gemanipuleerde cijfers, zwart gelakte stukken bij WOB verzoeken, bedrijven die ten onder gaan aan onwenselijke maatregelen, tweespalt binnen gemeenschappen en nog veel meer narigheid. Dit is niet beperkt tot ons land of tot het ontwikkelde westen. Dit is een wereldwijd fenomeen. Natuurlijk zijn een aantal van deze zaken al veel langer gaande. Denk eens aan de agenda 2030 met de SDG’s (gebaseerd op een stapeling van leugens) die rampzalig uitpakken voor hele beroepsgroepen en burgers ongekend hard zullen raken in portemonnee en keuze vrijheid. Maar denk ook aan schandalen als de aardgasschade in Groningen, de toeslagenaffaire en bijvoorbeeld de wijze waarop onze stem tegen een aantal Europese voorstellen simpelweg genegeerd is en linksom of rechtsom alsnog zijn doorgevoerd. Het gemak waarmee politici ons voorliegen is ongekend. Zonder te verblikken of te verblozen!

Kijk eens naar Afghanistan: De manier waarop de geallieerden zich terugtrekken dompelt het land in chaos en crisis met vele doden tot gevolg. Kijk eens naar de ontwikkeling van directe en indirecte belastingen: Corporaties als Google, Starbucks, Amazon en Apple dragen nauwelijks tot niet bij aan de economie maar u en ik dragen inmiddels >80% van ons inkomen af via directe en indirecte belastingen. En Rutte wilde toch echt ook dat kleine beetje belasting dat vennootschappen betalen vier jaar geleden teruggeven. En zonder ook maar een spoortje van schaamte.


Het gros van politici zit er voor zichzelf of voor de uitvoering van een agenda. In ieder geval niet om het volk te dienen.


Kijk wat er nu zich allemaal aan het afspelen is rondom wel/niet vaccineren en testbewijzen. Als het aan onze demissionaire regering ligt laten we ons allemaal vaccineren. Doen we dat niet, dan gaan we fors betalen voor geldige testbewijzen als we nog deel willen nemen aan sociaal maatschappelijk verkeer. Minister de Jonge wil dit niet vaccinatiedwang of vaccinatiedrang noemen. Maar als je een hele kleine beurs hebt kun je niet om de paar dagen betalen voor weer een nieuw testbewijs dat helemaal niets zegt over wel of niet besmettelijk. Ik noem dat dwang! Vandaar is het nog maar een hele kleine stap naar vaccinatieplicht. Nogmaals, ik ben niet tegen vaccineren als mensen bewust het risico willen nemen om zich te laten enten met deze experimentele gentherapie. Maar dwing mij niet dat ook te doen.

En wat te denken van allerlei bewegingen wereldwijd ter promotie van allerlei vormen van partnerschap zoals God het niet bedoeld heeft. Of interraciale onrust: black lives matter, white supremacy, de woke cultuur. Denk aan de onlusten in een stad als Portland. Tot een jaar of drie geleden een leuke stad waar mensen gemoedelijk met elkaar omgingen en waar nu vaker wel onlusten zijn dan niet. Als in Amsterdam wordt geprotesteerd namens black lives matter dan wordt dit toegestaan maar als mensen protesteren voor hun vrijheid dan wordt dit verboden. Als Akwasi (Notabene, een nazaat van een slaven drijvende familie! Bescheidenheid zou hem beter passen.) in het openbaar roept Zwarte Piet voor zijn hoofd te willen trappen dan wordt er niet opgetreden van rechtswege. Als een politicus een maatschappelijk standpunt te berde brengt volgt een veroordeling. De ene groep heeft meer rechten als de andere. De ene groep krijgt meer rechtsbescherming als de andere. Individuen, mensen, groepen, rassen, politieke stromingen worden tegen elkaar opgezet op deze manier. Velen hebben het geloof in de rechtstaat allang verloren.

Laten we het maar niet hebben over landen als Australië en Canada waar het helemaal bont wordt gemaakt met maatregelen tegen de bevolking en kerkelijke instellingen in het bijzonder. Wereldwijd gebeurt er zo ontzettend veel, het is gewoon teveel!


Hoewel veruit  in de minderheid, een alsmaar groeiende groep mensen ziet het kwaad over ons heen komen als een onafwendbare schaduw. Met de dag rukt de schaduw verder op en wordt deze dikker en zwarter. Velen kunnen het niet goed benoemen of duiden maar ze herkennen het kwaad. Deze groep van seculiere mensen moeten we opnemen in ons midden. Niet in “de kerk”. Daar gaan ze zich niet thuis voelen. In veel kerken gaan ze zelfs de tweede mijl met betrekking tot het handhaven op coronamaatregelen uit loyaliteit aan de overheid. Om maar het goede voorbeeld te geven. Neem daarnaast alle verschillende denominaties met ieder hun eigen dogma’s en ideeën. Nee deze mensen gaan zich daar niet thuis voelen. Wat dan wel?  Kleine huiskringen. Zie hieronder!


Anyway, wereldwijd zie je chaos toenemen. Ook op andere gebieden. De chaos neemt hand over hand toe. En dat is nou precies de bedoeling. Dit is het plan van de oude draak vanaf het begin. Chaos, chaos en nog eens chaos. Werkelijk in vrijwel alle facetten van het leven heeft dit serpent zijn invloed laten gelden. Mensen voor zich gewonnen. Mensen tegen elkaar opgezet. Zodat mensen zich niet meer thuis voelen in hun land of stad of buurt. Dat ze zich niet meer kunnen identificeren met de politiek. Dat ze elkaar gaan wantrouwen. Of dat ze de schuld van alles afschuiven op een bepaalde bevolkingsgroep. Of kleur, of sexe. Of….. Mensen gaan makkelijker uit hun dak. Worden sneller kwaad. Of schieten in een depressie en sluiten zich af voor de buitenwereld.

Kortom,  Je hoort steeds vaker de roep om een sterke leider die de problemen op gaat lossen.
Wees gerust. Die leider gaat er komen! Het is onafwendbaar.


Openbaringen 13
1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.
2 En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
3 En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
4 En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?

Photo by History in HD on Unsplash

De leider die opstaat, lijkt in eerste instantie nog onaanzienlijk (kleine hoorn). Maar hem wordt macht gegeven door de draak, de oude slang van ouds genaamd duivel en satanas. Deze leider zal een antwoord hebben op alle problemen. Links, rechts, wit, zwart, geel, rood, klein, groot, dik of dun, allen zullen deze sterke man verwelkomen. Sterker, ze zullen zelfs zijn beeltenis aanbidden! Als ware het God zelf. Deze man is natuurlijk de antichrist. Hij zal met een oplossing komen voor de problemen die de wereld teisteren. Zelfs voor het Israël/Gaza probleem heeft hij een oplossing. Ook voor Afghanistan zal hij deze hebben. Hij zal op vrijwel alle problemen een antwoord hebben. Mensen zullen met hem weglopen en dwepen. Wereldwijd!

Deze sterke man zal zodanig populair worden dat zelfs christenen bijna verleid worden als dit al zou kunnen. (Mattheüs 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.) 


Als jij je hart aan God gegeven hebt, je wedergeboren bent en je vertrouwen geheel en al op Hem stelt, dan hoef je hier niet bang voor te zijn.


Echter, we zullen op onze hoede moeten zijn. Voorbereid op dat wat komen gaat. Het is niet te stoppen. De vaccinatie is niet het teken van het beest maar ik geloof echt dat het een stap is in het proces van wegbereiding voor de antichrist om ons te conditioneren. Ik geloof ook dat we niet ver zijn verwijdert van het moment dat de antichrist zal oprijzen uit de volkeren en het merkteken zal worden geïntroduceerd. De techniek is in ieder geval allang voor handen.

Wat gaat u doen? Als u niet meer mag deelnemen aan het economisch verkeer? Bij de supermarkt kunt u dan niet meer terecht voor uw boodschappen. De groenteboer is niet bij machte u te leveren. De opticien kan u niet een nieuwe bril leveren. Sterker, deze middenstanders zijn zelf onderdeel van het beest systeem geworden. Om te kunnen kopen of verkopen zal je het merkteken moeten accepteren! Allemaal heel erg ongemakkelijk, maar nog niet onoverkomelijk.


Tot nu toe werden we weggezet als complotdenkers, wappies, alu hoedjes. Egoïsten zelfs zonder naastenliefde; immers weigeren mee te werken aan het vaccinatieprogramma is gevaarlijk voor de kwetsbare medemens. Houd u er aub rekening mee dat dit nog vele malen erger gaat worden en dat u straks een paria bent die buiten de samenleving staat.


Maar nu, stelt u zich voor, uw kind wordt ziek en u gaat ermee naar de dokter. Maar u hebt een probleem met uw ziektekostenverzekering doordat u het teken niet hebt geaccepteerd. Uw huisarts weigert uw kind te behandelen, tenzij u het probleem met uw ziektekostenverzekering oplost. En daar zit ‘m nou net de kneep. Om dat probleem op te lossen, zult u het teken moeten accepteren. Geen merkteken, geen ziektekostenverzekering. Wat als uw kind kan komen te overlijden doordat een medische behandeling wordt onthouden?


Diegene die het merkteken accepteren zijn reddeloos verloren! Er is geen omkering mogelijk! Accepteren van het merkteken betekent eeuwige pijniging met sulfer en vuur. Control/Z zal dan niet meer werken. Eeuwig duurt erg lang, kan ik u verzekeren.


Probeert u zich in te denken dat een geliefde het merkteken accepteert. Een welhaast ondraaglijke gedachte. Onomkeerbaar!


Openbaringen 14:
9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.
11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.

Beter een paar jaar ongemak, lijden of nog erger (en het wordt erg!) omdat we niet deel mogen nemen aan de economie. Alle consequenties en gevolgen zullen we moeten dragen en onder ogen zien. Ook overlijden van geliefden door het onthouden van medische zorg. Of marteling en executie doordat je weigert jezelf te conformeren aan het beest systeem.

Maar, heb vertrouwen! God laat zijn kinderen niet in de steek! 

Openbaringen 14
12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.


Ik geloof dat het nu al zaak is om ons lokaal gedegen voor te bereiden door ons in heel kleine groepjes te organiseren. We kunnen dit doen door wekelijks Bijbelstudies in gezamenlijkheid te doen, alternatieve diensten te organiseren voor het broodnodige onderzoek van Gods Woord en Zijn Naam in gemeenschap te loven en te prijzen. Deze groepjes kunnen onderling elkaar bemoedigen en behulpzaam zijn. Misschien is bij een groepje een huisarts aangesloten die het merkteken heeft geweigerd. Of een tandarts. Of iemand met een lapje grond die aardappelen verbouwt. U krijgt het idee. Ik heb geen flauwe notitie trouwens of bijvoorbeeld een boer nog boer mag zijn als hij het merkteken niet heeft geaccepteerd. Misschien wordt de boer dan wel onteigend. In ieder geval zal niemand zijn of haar beroep nog kunnen uitoefenen op de geëigende wijze indien het merkteken is geweigerd.

Onderling kan er misschien een alternatieve vorm van communicatie worden opgezet tussen lokale groepjes om het zodoende mogelijk te maken tussen groepen essentiële zaken uit te wisselen; naast kennis, tips, trucs en vaardigheden.  Gebruik van telefoons is uitgesloten, evenals e-mail of internet. Alles zal worden gemonitord door de diensten van de antichrist.

Zolang de antichrist nog niet is onthuld, is er nog tijd. Om ons kleinschalig te organiseren maar bovenal om ons te bekeren van zaken die onze redding in de weg staan. (Mattheüs 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.) Als hij is onthuld dan zal alles in de hoogste versnelling geraken en is er geen tijd meer. Dan rest ons niets anders dan wrede vervolging. En dit zal niet plezierig zijn. Maar weet één ding: God zij met u!


Romeinen 8
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.


Volledigheidshalve wil ik hier ook nog enkele van de prominente wegbereiders voor de invoering van een op globalisatie gericht totalitair beest systeem met naam benoemen. Onderstaande instituties, stichtingen en personen zijn onderling op meerdere manier met elkaar verweven en verbonden. Alle werkzaam op hun eigen terrein maar werkend aan een gezamenlijk kwaadaardig doel.

  • Verenigde Naties
  • Europese Unie
  • De paus
  • Klaus Schwab met zijn Word Economic Forum
  • Gates Foundation
  • Soros
  • Rockefeller Foundation

Moeten we ons verzetten tegen dit alles? Wat staat er in de Bijbel hoe we moeten handelen? Zie hiervoor het allerlaatste hoofdstuk in Gods Woord.

Openbaringen 22
10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij.
11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.
12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

Laat ons bidden voor de meerderheid van de mensen die het alles niet zien en voor onze geliefden. (Mattheüs 24:38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.)

Almachtige God, wees dit volk genadig. Zij zien het niet. Zij weten niet beter. Vader, open hun harten en verlicht hun verstand. Wees ze genadig Vader. Om Jezus’ wil!


Maranatha!


Door henkh

Vragen, verbazing, ontzetting en onbegrip over de tijd waarin wij leven, totdat God zich bekend maakte. Tot die tijd geloofde ik in evolutie en big bang. Nu weet ik beter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.